ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

De dienstverlening van Idearté wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Idearté. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Bestelling

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende offerte per post of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van Idearté. Idearté kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens. Indien de klant en/of opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50 worden aangerekend.

 

Annulering van een bestelling is slechts mogelijk indien deze schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de bestelling, voor zover de bestelde goederen en/of diensten nog niet werden vervaardigd of afgewerkt en voor zover de annulering schriftelijk door Idearté wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald, onverminderd bewijs van hogere schade Idearté.

Communicatiediensten

De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Idearté alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Ingeval van eenzijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan Idearté. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties volgens de tarieven van Idearté en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, behoudens het bewijs van een grotere schade.

Klachten

Zichtbare gebreken dienen bij levering gemeld te worden. Onzichtbare gebreken dienen binnen de 48 uren na vaststelling gemeld te worden. Beiden op straffe van verval van ieder recht. Zelfs zo tijdig gedaan geven ze de koper geenszins het recht zijn betalingsverplichting uit te stellen of op te schorten. De klant is verplicht bestelde goederen of materialen voor verwerking of verzending te controleren. Zoniet houdt dit een expliciete aanvaarding in.

Levering

Idearté zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant en/of opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door Idearté vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van Idearté, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. Idearté kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

Overmacht

Bij overmacht zoals een brand, staking, stroompanne, … (geen limitatieve opsomming) worden de verplichtingen van Idearté opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.

Betaling

De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, netto en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien Idearté aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen 7 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 10% per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de klant en/of opdrachtgever herhaaldelijk vraagt om te herfactureren, neemt Idearté het recht om de extra administratieve tijd voor die herfacturatie in rekening te brengen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Idearté kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van Idearté steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. Idearté kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

Ontbinding

Idearté is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Auteursrechten

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Idearté het auteursrecht op de door Idearté vervaardigde teksten, grafische ontwerpen en websites. Zodra de opdrachtgever de vergoeding voor deze teksten, grafische ontwerpen en websites integraal heeft betaald, verleent Idearté aan de opdrachtgever een onbeperkt gebruiks- en exploitatierecht m.b.t. deze teksten, grafische ontwerpen en websites. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart Idearté tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere rechten op intellectuele eigendom in verband met de uitvoering van de opdracht.

Geschillenregeling

Het Belgische recht zal van toepassing zijn op de contractuele verhouding. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Meer inspiratie?

Bekijk nu onze 5 gratis webinars